КАБ настоява за прекратяване на обществената поръчка за банята в „Овча купел“

г. Автор
баня „Овча купел“

Камарата на архитектите в България (КАБ) настоява за прекратяване на обществената поръчка за адаптация и реставрация на минерална баня „Овча купел“, обявена от Регионален исторически музей – София.

Според КАБ условията по процедурата не защитават обществения интерес и крият риск от компрометиране на архитектурната стойност на сградата. От браншовата организация настояват за промяна в условията на процедурата и повторното ѝ провеждане. Официалната позиция на организацията е изпратена до Регионалния исторически музей – София, Министерството на културата, Националния институт по недвижимо културно наследство, Агенцията за обществени поръчки и Изпълнителната агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

“Подкрепяме всяко инвестиционно намерение, чиято цел е опазване и съхраняване на недвижимото културно наследство и което е съобразено със закона. В настоящата процедура обаче са заложени недопустими условия, които биха компрометирали качественото изпълнение на консервационно-реставрационните дейности в минерална баня “Овча купел”. В този вид обществената поръчка нарушава принципите на европейските и световни конвенции за опазване на архитектурното наследство, добрите професионални практики и поставя в риск сградата”, коментира председателят на КАБ арх. Владимир Милков.

Възраженията на КАБ са относно процедурата, предмета на поръчката, методиката на оценяване и изискванията към проектното решение.

В процедурата е заложено възлагане на инженеринг (проектиране и строителство на един и същи изпълнител), което е в разрез с обществения интерес за качествено изпълнение на този значим архитектурен обект. Инженеринговата поръчка концентрира всичко в ръцете на строителя, като създава предпоставки за корупция и не води до добри резултати. В тази ситуация проектантът е подчинен на строителя и следва да изпълнява неговите „препоръки“. Правителствено проучване в Германия е установило, че инженеринговата поръчка в сравнение с изпълнението на конкурсен проект е оскъпена с 20%, а крайният продукт е с влошено качество.

Сградата на минерална баня „Овча купел“ е паметник на културата и това изисква изключително внимание и прецизност при извършването на консервационно – реставрационните дейности. Правилният начин за реставрацията на недвижими културни ценности е първо да бъде направен качествен инвестиционен проект, който да описва конкретните строително-ремонтни работи, предвидените технологии и материали за реставрация, както и стойността на изпълнението. Едва след одобряването на проекта може да се пристъпи към възлагане на строителството.

КАБ също така намира предмета на поръчката за незаконосъобразен предвид предназначението на сградата – „за баня“ и статута ѝ на архитектурно-строителен паметник на културата. Създаването на инвестиционни проекти и извършването на строително-ремонтни дейности, които не са в съответствие с предназначението на сградата, е недопустимо според Закона за устройство на територията.


Документацията на обществената поръчка поражда сериозно съмнение, че възложителят е изяснил конкретните си потребности и е съобразил ефективното разходване на публичните средства. Предметът на поръчката включва изработване на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“. Към документацията на поръчката, обаче е приложен идеен проект и от участниците се изисква да го съобразят при подготовката на офертите си. КАБ счита, че това противоречи на принципите на ЗОП и на задълженията на възложителя за правилно прогнозиране, планиране, провеждане и отчитане на резултатите от обществените поръчки.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *