Три фирми с желание да строят офиси в „София Тех Парк“

г. Автор
sofia-tech-park

Комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на „София Тех Парк“ АД, отвори на 9 май 2017 г. офертите на участниците в публичната процедура за избор на приобретател за учредяване на право на строеж в Зона за бъдещо развитие № 2 от Научно­технологичния парк. Целта на конкурса е да бъдат привлечени високотехнологични компании, които развиват изследователска и научно­развойна дейност и са неразривна част от екосистемата на парка. Това съобщиха от „София Тех Парк“.

Документи за участие в процедурата бяха внесени в указания срок, 5 май 2017 г., от три юридически лица. Офертите на участниците бяха отворени от комисията на открито заседание по реда на тяхното подаване, а именно – „ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ АДСИЦ, „АРМАДА РЕАЛТИ ИНВЕСТ“ ЕООД и „ДЕЛТА КЕПИТЪЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД.

Предстои комисията да разгледа за съответствие предоставените от страна на участниците документи, след което, отново на открито заседание, ще бъдат отворени и ценовите им предложения. Според одобрената от ръководството на „София Тех Парк“ АД конкурсна документация в рамките до 5 работни дни комисията има право да изиска допълнителни документи, разяснения и/или информация от участниците в процедурата, които трябва да я предоставят до 5 работни дни от деня на получаването от тях на писменото искане.

Обявената процедура е за избор на инвеститор, в чиято полза ще бъде учредено възмездно безсрочно право на строеж в Зона 2 от „Научно­технологичния парк“. За строителния план на парка предвижда за зоната изграждане на многофункционална административно­ обслужваща сграда с разгъната застроена площ (РЗП) до 35 000 кв. м и подземен паркинг на две нива с обща застроена площ на подземните нива до 16 000 кв. м, разположени на терен с площ 8 140 кв. м. Минималната площ за озеленяване съгласно градоустройствените показатели на Общия устройствен план на София за зоната е 40%.

Изискванията към кандидатите в конкурса са да са български или чуждестранни юридически лица, включително и техни обединения, които не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, нямат неразсрочени парични задължения към държавата или към община, и не са свързани лица с възложителя.

Кандидатите трябва да декларират, че офис площите в бъдещата сградата ще бъдат преимуществено предназначени за ползване от компании, развиващи дейност във фокусните области на Научно­технологичния парк ­ науки за живота, информационни технологии и чиста енергия. Не по­малко от 30% от офис площите в сградата следва да бъдат използвани от компании, които имат изследователска и развойна дейност в посочените фокусни области на парка и отговарят на определението за високо технологична компания или средно високо технологична компания, според приетите от Европейския съюз показатели. Приемателят на правото на строеж ще отчита изпълнението на тези изисквания при поискване от страна на „София Тех Парк“ АД, но не по­малко от 2 пъти годишно.

Участниците в процедурата представят банкова референция за предоставен или осигурен финансов ресурс, достатъчен за придобиване на правото на строеж и изграждане на предвиденото застрояване, но не по­малко от 10 млн. евро.

Минималната цена за закупуване на правото на строеж, определена от независими оценители е 7 461 300 лева. За победител в конкурса ще бъде избран участникът, предложил най-­високата цена за учредяване на правото на строеж. Избраният инвеститор ще бъде задължен да построи и завърши изцяло сградата и всички съпътстващи обекти в срок до 5 години от датата на сключване на окончателния договор за учредяване право на строеж.

Обявлението за процедурата е публикувано на интернет страницата на „София Тех Парк“ АД­ – www.sofiatech.bg, както и на интернет страницата на Министерство на икономиката –www.mi.government.bg.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *