„Архитектурни и инженерни услуги по четири обособени позиции”

Възложител: Община Правец
Описание:

Обсобена позиция 1: Проектиране и авторски надзор за улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обезпечаване с питейна вода, битова и дъждовна канализация и улици на квартали 168, 169 и 170 по действащитеподробни устройствени планове на град Правец, общинаПравец, област Софийска;Обособена позиция 2: Проектиране и авторски надзор за обект " ИНФОРМАЦИОНЕН център“ в УПИ IX-за озеленяване, кв. 10, по РП на гр. Правец.Обособена позиция 3: "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Роза" от ОТ 493 през ОТ 569; ОТ 616; ОТ 623; ОТ 706; ОТ 700; ОТ 737 до ОТ 775 и от ОТ 700 до ОТ 685" гр. Правец.;Обособена позиция 4: Заснемане за възстановяване на стр.книжа ( 1-ви етаж), изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж, и обследване за енергийна ефективност на цялата сграда общинска собственост-Автогара.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
((875972))