Доставка на материали за строителство

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Описание:

Обществената поръчка е с две обособени позиции, в зависимост от вида на изделията. Доставките по всяка една от обособените позиции ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности от тях и в зависимост от финансовите му възможности. В заявката ще се упоменава конкретния вид изделие, от което Възложителят има нужда, както и точното му количество и мястото на доставката. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя, по пощата - чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис, по факс или e-mail. Доставките ще се осъществяват до посоченото в заявката място. Поради аварийния характер на работа на дружеството и необходимостта от спешно отстраняване на възникнали аварии доставките следва да се извършват в рамките на един работен ден след връчена заявка. Прогнозна стойност на поръчката – 300 000 лв. без ДДС. - За обособена позиция №1: „Доставка на метали и метални изделия” – 120 000 лв. без ДДС. - За обособена позиция №2: „Доставка на строителни материали“ – 180 000 лв. без ДДС.

Документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП)
(870202)