Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за нуждите на ТП ДГС „Пазарджик” за срок от 24 месеца

Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пазарджик към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Описание:

Предметния обхват на настоящата обществена поръчка включва доставка на прогнозни видове строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, както и на помощни стрителни материали за нуждите на ТП ДГС "Пазарджик". Пълно описание на прогнозните видове артикули се съдържа в Техническата спецификация - Приложение № 2, неразделна част от съответстващата документация. Възложителят ще заявява чрез писмена заявка и според възникналите му потребности доставката на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързаните с тях изделия, както и на помощни строителни материали. Доставките следва да се извършват в срок до 3 (три) работни дни, считано от получаване на заявката. Продължава в VI.3) Допълнителна информация.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
(857308)