Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Свиленград“

Възложител: Община Свиленград
Описание:

Предмет на настоящата обществена е „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Свиленград“.Обектът включва следните улици:ул. „Боримечка“ от о.т.420 до о.т.424; ул. „Хаджи Димитър“ от о.т.1051 до о.т.426; ул.“Шейново“ от о.т.405 до о.т.416; ул.“Марица- от о.т.409 до о.т.414; ул.“Еделвайс“ от о.т.1052 до о.т.412; ул. „Свила“ от о.т.1055 до о.т.434; ул. „Пролет“ от о.т.1053 до о.т.1070; ул. „Антим I“ от о.т.1042 до о.т.407; ул. „Петър Стоев“ от о.т. 427 до о.т.1064;ул.Хр.Смирненски от о.т.405А до о.т.1058;ул.Иван Вазов- от о.т.254 до о.т.934. Обща дължина на улиците е 1730,28м. В предмета на настоящата обществена поръчка са включени следните основни видове дейности:Изработване на работен проект за обект:„Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Свиленград“;Изпълнение на СМР за обект:„Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Свиленград“;Авторски надзор по време на строителството на посочения обект.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
(859780)