Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на обекти-общинска собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции

Възложител: Столична община - Район "Сердика"
Описание:

Дейностите, предмет на поръчката, включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност и извършване на СМР на обекти – общинска собственост по обособени позиции. Пълното описание на обособената позиция е дадено в Техническа спецификация – т.5.1, т.5.2 и т.5.3 част утвърдената документация.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
(845488)