„Изпълнение на публичност и визуализация на проект: „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“, по обособени позиции”

Възложител: Община Тутракан
Описание:

Ролята на мерките за информация и комуникация е да разяснят целта на проекта, ползата му за обществеността и подкрепата на ЕС и фондовете за осъществяването му. Проекта включва: Изработка и доставка на печатни материали (брошури и дипляни) с информация за дейностите и целите на проекта, билбордове, постоянни обяснителни табели, интерактивни рекламни карти с добавена реалност; провеждане на публични събития и официални церемонии; изработване на промоционален филм с информация за дейностите по проекта; предоставяне на информация за одобрения проект, неговите цели и резултати, и текущ напредък на интернет страницата на община Тутракан. Всички мерки за информация и публичност ще бъдат изпълнени в съответствие с „Насоки за информация и комуникация на проекти, финансирани по Оперативна програма Околна среда 2014-2020“, съгласно „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия за 2014-2020 г.

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
((875095))