Търгове

„Изготвяне на обследвания за установяване техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т. (1-5) и ал.3 от ЗУТ, архитектурно заснемане, съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на жилищна сграда с административен адрес: гр.Ловеч, ул.“Цачо Шишков“ №42А и ул. „Цачо Шишков“ №50 по ИП „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ – етап 2

Възложител: Община Ловеч
Получен на: 10-11-2017
Краен срок: 10-12-2017

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по проект Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на обществени сгради находящи се в гр.Петрич по проект в изпълнение на ОПРР 2014-2020 Подобряване на енергийната ефективност на обект “Сграда на РПУ и сграда на РС“ПБЗН“- Петрич – обновяване на административна инфраструктура

Възложител: Община Петрич
Получен на: 10-10-2017
Краен срок: 10-11-2017

„Извършване на строително-ремонтни работи за нуждите на ОП „ОКТ“ в помещенията на кота +11.60 в административната сграда на Община Пловдив, с адрес бул. „Шести септември“ № 274

Възложител: Общинско предприятие "Организация и контрол на транспорта" /ОП "ОКТ"/ - Пловдив
Получен на: 30-08-2017
Краен срок: 17-10-2017