Търгове

Изпълнителят извършва доставка, за период от 12 /дванадесет/ месеца, на водопроводно оборудване, описано в таблица 1 от документацията за участие, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково, след предварителна заявка направена от Възложителя. Количествата за всяка доставка се определят от нуждите на Възложителя и се посочват в заявката. Възложителят не се задължава с минимални количества за периода на Договора и по отделните заявки.

Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Хасково
Получен на: 03-02-2017
Краен срок: 27-02-2017

„Упражняване на авторски надзор върху строителните и монтажните работи на обект: Обновяване на градска жизнена среда Рилите – парк „Радост“ по проект „Благоустрояване на градската жизнена среда в гр. Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0001-С01” по ОПРР.

Възложител: Община Свищов
Получен на: 25-01-2017
Краен срок: 25-02-2017

„Упражняване на авторски надзор върху строителните и монтажните работи на обект: „Ремонт, реконструкция и обновяване на сградата на ЦДГ „Радост“, ул. Черни връх №62, гр. Свищов, област Велико Търново“ по проект „Обновяване на обекти на образованието в Община Свищов“, ДБФП №BG16RFOP001-1.036 – 0003 – С01 по ОПРР.

Възложител: Община Свищов
Получен на: 25-01-2017
Краен срок: 25-02-2017

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, за Многофамилна жилищна сграда – блок № 75, с административен адрес ж.к. „Еленово“