Модернизират пътната мрежа от Бургас до границата с Турция

г. Автор
пътната мрежа

На регионален принцип МРРБ финансира пилотен интегриран проект за свързаност в Югоизточна България.

Три институции си партнират по пилотна инициатива за подобряване на мрежовата транспортна свързаност в Югоизточния регион на страната с финансиране от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., казаха от пресцентъра на министерството.

Агенция „Пътна инфраструктура“, Община Бургас и Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен ще получат над 42,3 млн. лв., които ще се употребят за проектиране и строителство на пътища. За целта правителството одобри изменение на мярката „Регионални пътища“ по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на програмата, с което се дава „зелена светлина“ за изпълнение на мащабния проект. Той ще кандидатства за финансиране и от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Планува се АПИ да направи пълни проектно-проучвателни работи за основен ремонт и уширение на общо 112 км от второкласния път Бургас – Маринка – Созопол – Приморско – Царево – Малко Търново – граница с Република Турция. Община Бургас, като партньор по проекта, ще има възможност да обнови съществуващи общински пътища по направлението.

Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен ще използва европейските средства за основен и текущ ремонт, както и за строителство, реконструкция и рехабилитация на горски пътища в района на Странджа, част от които се ползват и за обслужване на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница. По този начин ще се подпомогнат и държавните контролни органи за изпълнение на функции по защита и охрана на държавната граница, които ще имат по-добър и безопасен достъп спрямо сегашните горски пътища.

С изпълнението на пилотния проект ще се подобри свързаността на второстепенната и третостепенната пътна мрежа в област Бургас с Трансевропейската транспортна мрежа. Ще се подпомогне и населението, особено в отдалечените и пограничните територии, и същевременно ще се осигури подкрепа за изпълнение на мерките по контрол и превенция на засиления миграционен натиск и защита на външната граница на Европейския съюз. Проектът ще подобри и безопасността на пътната инфраструктура на регионално ниво и ще допринесе за разгръщане на потенциала на пограничните територии, развитие на икономиката, създаването на устойчиви връзки и ускоряването на регионалното сближаване, включително за целите на подобряване на сътрудничеството за укрепване на международната граница между България и Турция и опазване на външните граници на Европейския съюз.

Чрез ОПРР 2014-2020 Министерството на регионалното развитие и благоустройството съсредоточи подкрепата си върху пътищата от първи, втори и трети клас, включително и в пограничните райони, които осигуряват възможности за развитие на регионалния специфичен икономически потенциал, като на второстепенни и третостепенни пътни възли с TEN-T мрежата. Особено тревожно е състоянието на третокласните пътища, включително и в пограничните райони, които представляват 2/3 от републиканската пътна мрежа и служат за разпределение на трафика в страната като осигуряват достъп до пътища от по-висок клас и TEN-T мрежата. Подобряването на безопасността им ще спомогне за развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните заведения, както и до обекти от културното и природното наследство. Транспортната мрежа на страната е изградена главно от пътища от по-нисък клас. В момента голяма част от нея, най-вече второкласните и третокласни пътища, е пригодена за натоварване само до 10 т/ос и не отговаря на Европейските изисквания, което е една от причините за по-голямо натоварване на пътищата от по-висок клас.

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 може да бъдат намерени на интернет страницата на МРРБ.
Посетете и харесайте страницата ни във Facebook

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *